What if a woman takes viagra Can i take viagra with sertraline Ok to take viagra with antibiotics